زبان تخصصی اقتصادومدیریت (راهنمای راه )
عبدالرزاق موسی نتاج

زبان تخصصی اقتصادومدیریت (راهنمای راه )

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   راه
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   مدیریت صنعتی
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید