مبانی فیزیک - جلد اول : مکانیک و گرما
دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

مبانی فیزیک - جلد اول : مکانیک و گرما

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---کرد کوی
 • ناشر :

   انتشارات صفلر
 • مترجم :

   محمدرضا جلیلیان نصرتی - محمد عابدینی
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  Sanaz D

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید