راهنمای مقاومت مصالح
بیر-جانستون

راهنمای مقاومت مصالح

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---سبزوار
 • ناشر :

   متفکران
 • مترجم :

   بهرام پوستی
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  فاطمه سلیمانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید