جامعه شناسی سازمانها
سعیدکیاکجوری

جامعه شناسی سازمانها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اهواز
 • ناشر :

   پیام نور
 • دسته‌بندی :

   علوم اجتماعی
 • فروشنده :

   

  نویدشریف زاده

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۳۱۱۳۱۹۷