مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک
دکتر گیتی امتیازی- محسن کریمی

مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات مانی
 • دسته‌بندی :

     زیست شناسی سلولی ملکولی 
 • فروشنده :

   

  سینا داوری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید