راهنمای کاربردی Simulink
دکتر نیما جمشیدی، سینا خواجه احمد عطاری

راهنمای کاربردی Simulink

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   مهرگان قلم
 • دسته‌بندی :

   کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  بهزاد کریم پور

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید