سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
دکتر مهدی ایران‌نژاد پاریزی، پرویز ساسان‌گهر

سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
641-وزیریرشت
  • فروشنده :

     

    علیرضا شیخی

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۳۳۲۱۸۴۱۱۰