آمار نظری احتمال و کاربرد
عبدالرضا محمدی

آمار نظری احتمال و کاربرد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات پردازش
 • دسته‌بندی :

   آمار
 • فروشنده :

   

  پریسا عطایی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید