روشهای ریاضی در فیزیک جورو بی. آرفکن
جورج بی .آرفکن ، هانس جی. وبر

روشهای ریاضی در فیزیک جورو بی. آرفکن

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
714-وزیریآمل
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاهی
 • مترجم :

   اعظم پورقاضی
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  ملیکا علیزاده

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید