گسسته و امار احتمال جامع
عطا صادقی و مصطفی دیداری

گسسته و امار احتمال جامع

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
  • فروشنده :

     

    پریسا حاتمی نسب

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۳۰۶۹۲۵۴۱۵